Декларация

Аз, долуподписаният/ата, във връзка със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в сила във всички държави-члeнки на ЕС от 25.05.2018 год.
Декларирам:

1. Предоставям на "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР" ЕООД личните си данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка със запитването/съобщението направено/изпратено от мен чрез контактна форма, качена в секция "КОНТАКТИ", в сайт www.automotive-expo.bg (за краткост по-долу "контактната форма").
2. Съгласен/а съм "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР" ЕООД да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка със запитването/съобщението направено/изпратено от мен чрез контактната форма.

3. Запознат/а съм:
3.1. С целта и средствата за обработка на личните ми данни;
3.2. С доброволният характер на предоставянето на личните ми данни;
3.3. С правото на коригиране и заличаване на събраните ми лични данни;
3.4. Че в срок, не по-дълъг от седем дни след получаване на отговор на отправеното/изпратеното от мен запитване/съобщение, чрез контактната форма, "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР" унищожава личните ми данни или ги анонимизира, при спазване на действащите нормативни изисквания в тази връзка.

4. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР" ЕООД, в рамките на срока, необходим за отговор на запитването/съобщението направено/изпратено от мен, чрез контактната форма.